Programlar Diş Protez Teknolojisi
Amacı: Diş hekimliğine yardımcı olacak ara insan gücü yetiştirmektir. Mesleki eğitim ve öğretim süreci Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM PLANLARI

DERSİN ADI

DÖNEMİ

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

111  Anatomi

01

2

0

2

114  Davranış Bilimleri

01

2

0

2

119  Teknikerler İçin Fizik

01

2

0

2

115  Bilgisayar

02

2

2

3

118  Teknikerler için İmplant Protezler

02

2

0

2

120  Teknikerler İçin Kimya

02

2

0

2

101  Türk Dili

Y1

2

0

2

102  Yabancı Dil

Y1

4

0

4

103  Protez 1

Y1

4

10

9

104  Maddeler Bilgisi Ve Meslek Teknolojisi

Y1

4

0

4

110  Diş Anatomisi Ve Oklüzyon

Y1

2

4

4

117  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Y1

2

0

2

202  Protez II

Y2

4

10

9

204  Ortodontik Apareyler

Y2

1

2

2

205  Seramik Protezler

Y2

3

0

3

206  Protetik Freze Tekniği

Y2

3

0

3

207  İskelet Protezler

Y2

4

10

9

112  Yaz Stajı

Y1

 

40   İş Günü

 

 

ANATOMİ :   Kafa kemikleri, Yüz kasları.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ : İnsan ve davranışı ( His, korku, kaygı, haz – Algı; duygusal mekanizma, nesne algılama, algısal değişmeler – Dürtü, güdü, içgüdü, birincil güdüler, sosyal güdüler – İnsanın 5 temel ihtiyacı ( Maslow ), bilinç, bilinç dışı, bilinç öncesi kavramları )  -  Davranış gelişimi ( Psikoanalitik teoriye göre davranışsal gelişim, kognitif yaklaşıma göre davranışsal gelişim )  -  Benlik kavramı ( Benlik kavramı ve işlevleri, benliğin savunma düzenekleri )  -  Öğrenme ( Davranışsal yaklaşıma göre öğrenme; klasik koşullanma-edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme, hatırlama, unutma, kısa ve uzun süreli bellek )  -  İletişim ( Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörler, empati ve sempati kavramları, sağır-kör-sakat-yabancı hasta ile iletişim, çocuk-ergen-yaşlı hasta ile iletişim )  -  Öfke ve saldırganlık ( Öfke ve saldırganlığın tanımlanması, öfke ve saldırganlığın nedenleri, engellenme ve tahrik edilme, saldırgan hasta ile iletişim )  -  Anksiyete – korku ( Anksiyetenin tanımı, nedenleri, psikolojik nedenlere göre anksiyete kavramı, anksiyete belirtileri, anksiyeteli hastaya yardım )  -  Tutumlar ( Tutumların tanımı, gelişimi, değiştirilebilirliği )  -  Ağrısı olan hastaya yaklaşım ( Psikiyatri açıdan ağrı, ağrı çeşitleri, ağrılı hastaya yaklaşım )  -  Stres ve stresle başetme yöntemleri ( Stres tanımı, nedenleri, başetme yöntemleri )  -  İş doyumu-tükenmişlik  ( Tükenmişliğin tanımı, nedenleri, başetme yöntemleri ).

TEKNİKERLER İÇİN FİZİK :   Vektörler, Düzgün ivmeli hareket, Newton’un hareket kanunları, Statik denge, İş ve enerji, Akışkanlar mekaniği.

BİLGİSAYAR :   1- Bilgisayar sistemi : Hardware ve Software kavramları, 2- Hardware, * Bilgisayarın tanımı, yapısı, ve işleyişi * Ana donanım birimleri, * Çevre birimleri, * Bilgisayar ağları, * Bilgisayar çeşitleri, * Klavye kullanımı ve tuşların işlevleri 3- Software * Sistemin yazılımları, uygulama yazılımları, * DOS işletim sistemi, * Windows işletim sistemi, * Temel ofis programları ve işlevleri, * Explorer programı, internet adresleri, Microsoft Outlook,

TEKNİKERLER İÇİN İMPLANT PROTEZLER :   İmplant nedir ? Tarihçesi ve günümüzdeki önemi  -  Oral implantların endikasyon kontrendikasyonları avantajları ve dezavantajları  -  İmplant materyalleri ve biokompatibilite  -  Titanyum özellikleri ve oral implantolojideki yeri  -  Diş teknikerliğinin oral implantolojideki önemi ve yaklaşımları  -  Oral implanlarda tanı ve tespit yöntemlerinde tekniker yardımı  -  Rehber protezler  -  Oral implant üstü protetik rehabilitasyon türleri  -  Sabit implantüstü protetik restorasyonlarda kuramsal bilgi ve uygulama  -  Hareketli bölümlü implantüstü protetik kuramsal bilgi ve uygulama  -  Tam dişsiz çenelerde implantüstü protetik kuramsal bilgi ve uygulama  -  Oral implantüstü protetik uygulamalarda estetik  -  Oral implant çalışmaları için gerekli teknik donanım ve güncel sistemler  -  Güncel oral implant sistemleri ile ilgili demonstrasyon ve olgu değerlendirmeleri.

TEKNİKERLER İÇİN KİMYA : Giriş  -  Atom ve yapısı  -  Periyodik özellikler  -  Kimyasal bağlar  -  Anorganik bileşiklerin tanımı ve adlandırma  -  Kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar  -  Çözeltiler  -  Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları  -  Asit-baz reaksiyonları  -  Gazlar  - Katılar-sıvılar  -  Organik kimya.

TÜRK DİLİ :   A - Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti  -  Türk Dili  -  Konuşma dili, yazı dili, Türk yazı dili ve Türkiye Türkçesi  -  Dil ve kültür  -  Dilekçe  -  Noktalama işaretleri, imla ve uygulaması  -  Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları  -  Ortak dil, ortak kültür  B – Türkçenin yapısı ve kelime türetilmesi  -  Dilin zenginleşmesi ve bunun önemi  -  Dilde gelişme  -  Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, sağlam cümle ve unsurları  -  Türler ( makale, fıkra, sohbet, deneme, Hikaye ve roman, mülakat ve röportaj, konferans, açıkoturum, sempozyum, brifing, seminer, tebliğ )  -  Atatürk ve Türkçe, Güneş-dil teorisi  -  Dilde sadeleşme ve Türkçeleşme  -  Mesleki yazışmalar ( mektup, rapor, tutanak, karar, özgeçmiş vb... ) 
C – Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk kültüründe gelişmeler  -  Türk Edebiyatında tipler  D – Türk Edebiyatından örnekler. 

YABANCI DİL :   Güz Dönemi : Routınes  The present Simple Tense ( The verb “to be”, Telling the time )  -  Adjectives, “Should / shouldn’t”  -  The Present Continuous Tense; have got / has got  -  Time Prepositions; Present Continuous Tense ( future )  -  The Simple Past Tense ( Would you mind...? / Would you mind if I...? )  -  Would you like me to...? / Shall I...?  -  Will; fist conditional  -  Sorry / I am afraid... / it’s allright  -  Comparative and superlative adjectives  -  Must / have to / have got to / need ( necessary )  -  The Past Continuous Tense, Adjectives and Adverbs  -  a little / only a little / a few / only a few / much / many / two – third ten percent  -  The Present Perfect Tense  -  imperatives / ordinal numbers
Bahar Dönemi : countable and uncountable nouns; some and any  -  “used to”; How many...? / How much...?  -  would; second conditional  -  Polite requests  -  going to  -  making suggestions  -  have to / can  -  telephone expressions  -  passive voice  -  oh really ?  -  The Past Perfect Tense  -  Time Expressions  -  Arranging a time  -  Work Tense Revision.

PROTEZ I :   Tam protezlere giriş ve genel bilgiler  -  Ağız içi dokularının morfolojik yapıları  -  Artikülatörler  -  Tam protezlerde tutuculuğu sağlayan etkenler  -  Tam protezlerde ana model yapımı  -  Geçici kaide plağı yapımı ve mum şablonlar  -  Maksilo-mandibuler ilişkiler  -  Diş dizimi  -  Tam protezlerde modelaj  -  Muflaya alma  -  Muflaya akril uygulaması  -  Tam protezlerin tesviye ve polisajı  -  Tam protezlerde porozite ve onarım  -  Hareketli bölümlü protezlere giriş  -  Bölümlü protezlerle ilintili temel kavramlar  -  Protez yapım öncesi planlama  -  Bölümlü protezlerde model elde etme  -  Bölümlü protezlerde diş dizimi ve modelaj  -  Bölümlü protezlerde muflaya alma ve akril uygulaması  -  Bölümlü protezlerde tesviye ve polisaj  -  Bölümlü protezlerin laboratuvar aşamalarındaki başarısızlık nedenleri. 

MADDELER BİLGİSİ VE MESLEK TEKNOLOJİSİ :   Madde nedir ?  -  Malzemeyi tanımaya yönelik fiziksel ve kimyasal temel bilgiler  -  Alçı ve alçı ürünleri  -  Diş hekimliğinde mumlar  -  Polimer kimyasına giriş  -  Sentetik reçineler  -  Revetmen ve döküm  -  Metal kimyasına giriş  -  Diş hekimliğinde kullanılan metal alaşımları  -  Diş hekimliğinde kullanılan ölçü maddeleri.

DİŞ ANATOMİSİ VE OKLÜZYON :   Kuramsal : Genel Terminoloji  -  Üst 1 numaralı kesici diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Üst 2 numaralı kesici diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Üst 3 numaralı kesici diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  –  Alt 1 numaralı kesici diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  –  Alt 2 numaralı kesici diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Alt 3 numaralı kesici diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  –  Üst 4 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  –  Üst 5 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  –  Üst 6 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Üst 7 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -   Alt  4 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Alt 5 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Alt 6 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Alt 7 numaralı diş anatomik ve morfolojik özelliklerin incelenmesi  -  Alt ve üst dişlerin birbirleri ile olan ilişkileri  -  Tempromandibular eklemin morfolojik ve işlevsel yapısı  -  Alt çene hareketleri ( diagramların incelenmesi )  -  Eklem hareketleri
Uygulama : Tüm incelenen dişlerin sağ ve sol olarak pratik olarak çalışılması  -  Fonksiyonel mumlama yöntemi ile model çalışması.            

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ : I.Yarıyıl : Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersini okutmanın amacı ve İnkilap kavramı  -  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış ( İç sebepler, dış sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu, 19.yy’da Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu )  -  Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları ( Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık )  -  Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ( Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı )  -  Mondros Ateşkes Antlaşması  -  İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi  -  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı  -  Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile Teşkilatlanma ( Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi )  -  Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli ( Meclis-iMebusan’ın açılması ve Misak-ı Milli’nin kabulü )  -  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması  -  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması ( İç isyanlar ve bunlara karşı tedbirler, Milli cepheler, San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Ermeni Meselesi, Sevr Antlaşmasında Kürdistan konusu ve bölücü unsurlar  -  Gümrü Barış Antlaşması, T.B.M.M. Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasındaki münasebetler, Teşkilatlı ordu kurma Teşebbüsü ve Çerkez Ethem olayı, Yunan Taaruzunun durdurulması ve Birinci İnönü Zaferi )  -  Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele ( Türk-Rus münasebetleri ve Moskova Antlaşması, Türk-Afgan Antlaşması, Londra Konferansı, Yunan Taaruzunun durdurulması ve İkinci İnönü Zaferi, Teşkilatı Esasiye Kanunu, T.B.M.M. içinde  “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun Kurulması”  -  Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz ( Sakarya Savaşı, Kars Antlaşması, Ankara İtilafnamesi, Büyük Taarruz )  -  Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele ( Ankara’da Maarif Kongresinin toplanması, Kültür alanında Milli Mücadele )  -  Sosyal ve İktisadi alanda Milli Mücadele ( Ülkemizin Bayındırlık ve İmarına ilişkin yatırımlar, Sanayi ve Ticaret alanında tedbirler, Milli Mücadelenin Ekonomi Politikasının esasları, Yeni Türk Devleti’nin Ekonomi Politikasının tesbiti ve İzmir İktisat Kongresi )  -  Mudanya’dan Lozan’a ( Mudanya Mütarekesi, Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması )
II.Yarıyıl : Atatürk’ün hayatı , Türk İnkılabı’nın stratejisi  -  Siyasi alanda iki büyük inkılap ( Ankara’nın başkent olması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması )  -  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükün Dönemi ( Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması, Şeyh Sait isyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü )  -  Türk hukuk inkılabı ve gelişimi, İktisat alanında inkılaplar, Aşar vergisinin kaldırılması  -  Eğitim ve kültür alanında inkılap ( Eğitim inkılabı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Yüksek öğretim alanında faaliyetler ve Üniversite Reformu, Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ve faaliyetleri, Türk Dil Kurumu’nun kurulması ve faaliyetleri, Güzel Sanatlar alanında inkılap )  -  Çok partili hayata geçme denemesi ve reaksiyonları ( Serbest Cumhuriyet fırkası’nın kurulması, Menemen Olayı, Bursa Olayı )  -  Atatürkçü Düşünce Sistemi ( Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tanımı ve kapsamı, Çağdaşlık )  -  Atatürk İlkeleri ve bu ilkelere yönelik tehditler ( Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetin temel özellikleri, Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Devletçilik, İnkilapçılık, Atatürk İlkelerine yönelik tehditler )  -  Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap  -  Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış Politikası ( 1938-1950) ( 1932-1938 yılları arasında Türk Dış Politikası, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi İç ve Dış Politika )  -  Demokrat Parti Dönemi ( 1950-1960 )  -  1960 sonrası Türkiye’nin İç ve Dış Politikası ( 1960-1970 yılları arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, 1970-1980 yılları arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, 1980’den günümüze Türkiye’nin İç ve Dış Politikası )  -  Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, Üniversite Gençliği’ne yönelik psikolojik tehdit, 21.yy’da Çağdaş Türkiye.

PROTEZ II : Dişlerin görevleri  -  Diş protezlerinin tanımı ve sınıflandırılması  -  Ölçü  -  Model  -  Güdüklü model ve elde etme yöntemleri  -  Kronların tanımı ve sınıflandırılması  -  Jaket kron  -  Metal altyapılı jaket kron  -  Veneer kron  -  Ful metal kron  -  Modelaj yöntemleri   - Muflama  -  Manşeta alma  -  Revetmanlar, özellikleri ve karıştırılması  -  Döküm, döküm yöntemelri ve döküm makinaları  -  Metal-akril kombine objelerin tesviye ve cilası  -  Köprü ve elemanları  -  Ante kanunu  -  Kron-köprü protezinin biçimlendirilmesi  -  Sabit protez parametleri  -  Estetik parametreler  -  Fizyolojik parametreler  -  Hijyenik parametreler  -  Statik parametreler  -  Pivo’lu kron ve post-core  -  Hassas ve yarı hassas bağlantılı protezler  -  Hassas bağlantıların çalışma mekanizması  -  Hassas bağlantıların sınıflandırılması  -  Hassas bağlantılı protezlerde kuvvet kırıcılık  -  Hassas bağlantıların reaktivasyonu  -  Hassas bağlantılı protezlerin yapım aşamaları  -  Parsiyel kronlar, ¾, 4/5, inley ve onley  -  Adeziv restorasyonlar  -  Metal adeziv restorasyonlarda adeziv bağ’ın oluşturulması  -  Lehim ve lehim yöntemleri  -  Korozyon  -  Temporomandibuler eklem  -  Çeneler arası ilişkiler  -  Oklüzyon  -  Alt çenenin sınırsal hareketleri  -  Balans  -  Artikülatörler  -  Çeneler arası ilişkinin kaydedilmesi ve artikülatöre aktarılması.

ORTODONTİK APAREYLER : Ortodonti nedir? ( Ortodontinin amaçları, koruyucu ortodonti, durdurucu ortodonti, düzeltici ortodonti )  -  Normal nedir?  -  Ortodontik düzlemler  -  Anomali tanımlaması  -  Dişler ve artiküle ( Süt dişleri,  sürekli dişler, süt ve sürekli dişlerin ayrımı )  -  Diş kavisleri ( Dişeti kavsi, süt dişi kavsi, karmaşık diş kavsi, sürekli diş kavsi )  -  Normal dentisyonun gelişimi ( 1*Diş eti kavsi ( erken sürmüş süt dişleri ) 2*Süt dentisyon dönemi ( 0-3 yaş arası dönem, 3-6 yaş arası dönem 3*Mixed dentisyon ( 6-9 yaş arsı değişiklikler, 10-12 yaş arası değişiklikler ) 4*Daimi dentisyon ( 20 yaş dişlerinin sürmesi ) )  -  Normal kapanış kuralları  -  Okluzyon ( Andrews’in okluzyonun 6 anahtarı, fizyolojik okluzyon, nonfizyolojik okluzyon, ideal okluzyon )  -  Okluzyon tarafından belirlenen kondil konumları  -  Malokluzyonlar  -  Ölçü alma ortodontik model yapımı  -  Hareketli apareyler ( Diş hareketleri, ankraj )  -  Hareketli apareylerin özellikleri  -  Hareketli apareylerin bölümleri ( 1*Gövde plaklar ( ısırma düzlemleri, rehber düzlemler ) 2*Tutucu kroşeler 3*Aktif elemanlar ( Kanin distalizasyon zemberekleri, labial arklar, vidalı apareyler, pekiştirme apareyleri, yer tutucular, dil tutucular, eğim düzlemli plak )  -  Fonksiyonel çene ortopedisi ( Vestibül plak, aktivatör, bianatör, frankel )  -  Hızlı üst çene genişletmesi ( Döküm aparey, bantlı aparey, akrilik aparey )  -  Nord apareyi ( Asimetrik üst çene genişletmesi )  -  Positioner ve set up  -  Dudak damak yarıkları ( beslenme plakları )  -  Lehim ve kaynak  -  TME splintleri

SERAMİK PROTEZLER : * Diş hekimliğinde seramiğin kullanım yerleri     * Metal destekli seramikler    
* Metaller     * Metal destekli seramiğin yapısı     * Metal destekli seramiğin yapım yöntemleri     * Metal destekli seramiğin kullanım yerleri     * Metal desteksiz seramikler ve yapım yöntemleri

PROTETİK FREZE TEKNİĞİ :   Güz dönemi : Protez türleri  -  Paralelometrelerin tarihsel gelişimi  -  Basit bir paralelometrenin parçaları  -  Paralelometrelerin sınıflandırılması  -  Paralelometrelerin çalışma mekanizması  - Paralelometrelerin kullanıldığı yerler  a) Hareketli protezlerde paralelometrenin kullanımı  b) Sabit protezlerde paralelometrenin kullanımı  -  Freze teknikleri ve uygulamaları  -  Tutuculuk  -  Freze uygulamalarının genel prensipleri  -  freze işlemi ve giriş yolu  -  Frezleme yöntemleri  -  Freze uygulama teknikleri  -  Freze işleminin hareket yönü  -  Freze işlemlerinde kullanılan bıçaklar ve frezler  -  Mum ve metal freze işlemleri
Bahar dönemi : Freze cihazının kullanıldığı yerler  -  Teleskop ve hassas tutuculu protezlerin yapımı sırasında kullanılan gereçler  -  Teleskop ve hassas tutuculu protezlerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler  -  Overprotezlerin total protezlere tercih edilmelerinin nedenleri  -  Overprotezlerin dezavantajları  -  Teleskop protezler  -  Teleskop protezlerin fonksiyonu  -  Teleskop protezlerde retansiyon  -  Teleskop protez türleri  -  Teleskop protezlerde alt yapı bilgileri  -  Teleskop altyapı seçim kriterleri  -  Teleskop protezlerde tedavi planı  -  Alt çene hareketleri  -  Artikülasyon kanunları.

İSKELET PROTEZLER :    ( Teorik ) Ağız içinde yapılan protezlerin sınıflandırılması  -  Kısmi dişsizlik gösteren olguların sınıflandırılması  -  Olgulara göre uygulanabilecek tedavi seçenekleri  -  İskelet protezlerin tanımı ve terminolojisi  -  İskelet protezlerin elemanları  -  Direkt ve indirekt tutucular  -  Ana bağlayıcılar ( Üst ana bağlayıcılar, alt ana bağlayıcılar )  -  Eyerler ve çeşitleri  -  Minör bağlayıcılar  -  İskelet protez yapım aşamaları ( Modelin elde edilmesi, Modelaj, tijleme, döküm, tesviye+polisaj  )  -  İskelet protez yapımında kullanılan metal alaşımlar
( Uygulama ) Tüm direkt tutucuların mum ile ana model üzerinde modelajı ve dökümü  -  Alt ana bağlayıcıların model üzerinde modelajı ve dökümü  -  Kısmi dişsizlik gösteren çeşitli modeller üzerinde iskelet protez yapım aşamalarının gerçekleştirilmesi ( Çalışma modelinin elde edilmesi, modeller üzerinde block-out ve relief işlemlerinin yapılması, agar agar ile dublikat modelin reçine banyosu,
reçine banyosu tamamlanan model üzerinde iskelet protez elemanlarının mum ile modelajı, mum modelajı tamamlanan modellerin tijlenip, manşete alınması, Döküm, tesviye ve polisaj işlemleri )  -  Döküm iskelet protezler üzerinde planlamanın değerlendirilmesi.