Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Untitled Document

 
 


Programlar>> Tıbbi Dokü. ve Sek.


Amacı: Sağlık kuruluşlarında hasta ile ilgili kayıt,dosyalama,istatistik ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesi için ara insan gücü yetiştirmektir.

 

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM PLANLARI

 

DERSİN ADI

DÖNEMİ

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

123  Hastane İçi İdari İlişkiler

01

2

02

 

114  İlk Yardım

02

1

1

1.5

129  Meslek Etiği

02

2

0

2

140  Fizyoloji

02

2

0

2

101  Türk Dili

Y1

2

0

2

102  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Y1

2

0

2

103  Yabancı Dil

Y1

4

0

4

108  Anatomi

Y1

2

0

2

133  Epidemiyoloji

Y1

3

0

3

134  Tıbbi Terminoloji

Y1

2

0

2

135  Bilgisayar

Y1

2

2

3

137  Biyoistatistik

Y1

4

0

4

139  Hastalıklar Bilgisi

Y1

2

0

2

143  Davranış Bilimleri

Y1

2

0

2

205  Sağlık Kayıt Sistemleri

03

2

0

2

208  Halkla İlişkiler

03

2

0

2

213  Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi

03

2

0

2

214  Sağlık Yönetimi

03

1

0

1

207  Tıp Kütüphaneciliği

04

2

0

2

220  Halk Sağlığı

04

2

0

2

226  Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri

04

2

1

2.5

223  Farmakoloji

Y2

2

0

2

224  Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

Y2

4

0

4

225  Tıbbi Dökümantasyon Ve Arşiv

Y2

2

4

4

229  Yazışma Teknikleri ve Büro Uygulamaları

Y2

1

16

9

117  Yaz Stajı

40 İş Günü

 

 

 

 
 

 

HASTANE İÇİ İDARİ İLİŞKİLER :   Tıbbi yönetimin tarihsel gelişimi, Tıbbi yönetimin temel ilkeleri, Türkiye’de sağlıkta planlama, organizasyon yürütme, Denetim, Değerlendirme dönemleri, Sağlık gücümüz ve dağılımı, Hastanelerde verim ve verimi etkileyen faktörler, Hastanelerde örgüt ve yönetim yapısı, Sağlık mevzuatı.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ I : İnsan ve davranışı ( his, korku, kaygı, haz  –  Algı: duygusal mekanizma, nesne algılama, algısal değişmezler  –  Dürtü, güdü, içgüdü, birincil güdüler, sosyal güdüler  -  İnsanın  5 temel ihtiyacı, bilinç-bilinç dışı-bilinçöncesi kavramları)  -  Davranış gelişimi ( Psikoanalitik teoriye göre davranışsal gelişim  -  Kognitif yaklaşıma göre davranışsal gelişim )  -  Benlik kavramı ( Benlik kavramı ve işlevleri  -  benliğin savunma düzenekleri )  -  Öğrenme ( davranışsal yaklaşıma göre öğrenme  -  bilişsel öğrenme  -  hatırlama-unutma-kısa ve uzun süreli bellek )  -  İletişim ( sözlü iletişim  -  sözsüz iletişim  -  iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörler  -  Empati ve sempati kavramları  -  Sağır-kör-sakat-yabancı hasta ile iletişim  -  Çocuk-ergen-yaşlı hasta ile iletişim )  -  Öfke ve saldırganlık ( öfke ve saldırganlığın tanımlanması, nedenleri  -  engellenme ve tahrik edilme  -  saldırgan hasta ile iletişim )  -  Yalnızlık ve çaresizlik ( yalnızlıkla ilgili kavramlar  -  yalnızlık kuramları -  yalnızlığın sebepleri  -  yalnızlığın karakteristik özellikleri  -  yalnızlıkla ilgili girişimler )  -  Anksiyete – korku ( Anksiyetenin tanımı, nedenleri, Psikolojik varsayımlara göre anksiyete kavramı, Anksiyete belirtileri, anksiyeteli hastaya yardım )  -  Güç ve güçsüzlük ( Güç kavramları, kaynakları,  çeşitleri, güçsüzlük, klinik ortamlarda güçsüzlüğün nedenleri )  -  Umut ve umutsuzluk-özkıyım ( Umut ve umutsuzluk kavramlar, umutsuzluğun nedenleri, umutsuzlukla başetme, umutsuzluk-depresyon-özkıyım )  -  Suçluluk duygusu ( suçluluğun tanımı, suçlulukla ilgili dinamikler, suçluluk duygusu ile başetme )

İLK YARDIM : Toplum felaketleri nedenleri ve bu konu ile ilgili kurumlar ve sağlık personelinin rolü  -  İlk yardımın önemi hedefleri ve ilk yardım gereçleri  -  Kalp akciger canlandırması ( CPR )  -  CPR uygulama  -  Solunumu durmasında ilk yardım  -  Kanamalarda ilk yardım  -  Şokta ilk yardım  -  Zehirlenmede ilk yardım  -  Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım  -  Yaralanmalarda ilk yardım  -  Komalarda ilk yardım  -  Kafa-omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk yardım  -  Ani bilinç kaybı ve epilepsi  -  Yanıklar.

MESLEK ETİĞİ :

FİZYOLOJİ :   Fizyolojiye Giriş, Hücre Membramı ve Transport, Membran Potansiyelleri, Kas Fizyolojisi, Sinir Sistemi I, II, III, IV, V, Dolaşım Fizyolojisi, Boşaltım Fizyolojisi, Endokrin Sistem, Kan Fizyolojisi, Sindirim Sistemi, Solunum Sistemi.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ II : Yalnızlık ve çaresizlik ( Yalnızlıkla ilgili kavramlar, kuramları, sebepleri, yalnızlığın karakteristik özellikleri, yalnızlıkla ilgili girişimler )  -  Güç ve güçsüzlük ( Güç kavramları, kaynakları, çeşitleri, güçsüzlük, klinik ortamda güçsüzlüğün nedenleri )  -  Stres ve stresle başetmenin yöntemleri ( Stres tanımı, nedenleri, stresle-öfke ile başetme yöntemleri )  -  Ölmekte olan hastaya yaklaşım ( Ölüm kavramı, ölüm anksiyetesi, ölüm belirtileri-ölmekte olan hastanın hissettikleri, ölmekte olan hastaya yaklaşımda temel ilkeler )  -  Kültür ( Kültür nedir?, kültürel psikoloji öğeleri, kültürel ögelerin hasta yaklaşımı ile ilişkisi )  -  Duygusal zeka ( Duygusal zeka nedir?, duygusal zekası yüksek ve düşük olan kişi özellikleri, duygusal zekayı geliştirmenin önemi ve yolları )  -  Aile kavramı-aile işlevleri ve hasta ailesi ile iletişim ( Aile nedir?-Aile çeşitleri nelerdir?, Aile dinamikleri nelerdir?, Hasta ailesinde yer alan dinamikler-hasta ailesi psikolojisi, Hasta ailesiyle iletişim ögeleri )  -  Aile içi şiddet ( Kadına-erkeğe-çocuğa yaşlıya yönelik, Aile içi şiddetin özellikleri, nedenleri, Aile içinde şiddet görmüş hastaya yaklaşım )  -  Kayıp-yas ( Kayıp nedir?, çeşitleri, kaybın insana yaşattıkları, kayıpla ilgili bağlantı nesneleri, kayıp-yas durumu, kaybı yaşayan hastaya yaklaşım )  -  Umut ve umutsuzluk-özkıyım ( Umut ve umutsuzluk kavramlar, umutsuzluğun nedenleri, umutsuzlukla başetme, umutsuzluk-depresyon-özkıyım )  -  Suçluluk duygusu ( Suçluluğun tanımı, suçlulukla ilgili dinamikler, suçluluk duygusu ile başetme )  -  Özgüven ( Özgüvenin oluşumunda rol oynayan etmenler, özgüveni yüksek ve düşük olan kişilerin özellikleri, özgüveni artırmanın yolları )  -  Hümanistik psikoloji ( Hümanizm nedir?, hümanistik yaklaşımcılar, hümanistik yaklaşımın özellikleri )  -  Sosyal destek kavramı ( sosyal destek kavramı, özellikleri, önemi )  -  İntihar ( Suisid ve parasuisid kavramları, suisid belirtileri, suisid hstalarına yaklaşım )  -  Sosyolojik kavramlar ( sosyolojik kavramların tanımlanması )  -  Özgüven ve özgüveni geliştirme yöntemleri.

TÜRK DİLİ :   A - Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti  -  Türk Dili  -  Konuşma dili, yazı dili, Türk yazı dili ve Türkiye Türkçesi  -  Dil ve kültür  -  Dilekçe  -  Noktalama işaretleri, imla ve uygulaması  -  Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları  -  Ortak dil, ortak kültür  B – Türkçenin yapısı ve kelime türetilmesi  -  Dilin zenginleşmesi ve bunun önemi  -  Dilde gelişme  -  Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, sağlam cümle ve unsurları  -  Türler ( makale, fıkra, sohbet, deneme, Hikaye ve roman, mülakat ve röportaj, konferans, açıkoturum, sempozyum, brifing, seminer, tebliğ )  -  Atatürk ve Türkçe, Güneş-dil teorisi  -  Dilde sadeleşme ve Türkçeleşme  -  Mesleki yazışmalar ( mektup, rapor, tutanak, karar, özgeçmiş vb... ) 
C – Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk kültüründe gelişmeler  -  Türk Edebiyatında tipler  D – Türk Edebiyatından örnekler. 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ : I.Yarıyıl : Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersini okutmanın amacı ve İnkilap kavramı  -  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış ( İç sebepler, dış sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu, 19.yy’da Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu )  -  Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları ( Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık )  -  Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ( Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı )  -  Mondros Ateşkes Antlaşması  -  İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi  -  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı  -  Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile Teşkilatlanma ( Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi )  -  Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli ( Meclis-iMebusan’ın açılması ve Misak-ı Milli’nin kabulü )  -  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması  -  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması ( İç isyanlar ve bunlara karşı tedbirler, Milli cepheler, San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Ermeni Meselesi, Sevr Antlaşmasında Kürdistan konusu ve bölücü unsurlar  -  Gümrü Barış Antlaşması, T.B.M.M. Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasındaki münasebetler, Teşkilatlı ordu kurma Teşebbüsü ve Çerkez Ethem olayı, Yunan Taaruzunun durdurulması ve Birinci İnönü Zaferi )  -  Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele ( Türk-Rus münasebetleri ve Moskova Antlaşması, Türk-Afgan Antlaşması, Londra Konferansı, Yunan Taaruzunun durdurulması ve İkinci İnönü Zaferi, Teşkilatı Esasiye Kanunu, T.B.M.M. içinde  “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun Kurulması”  -  Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz ( Sakarya Savaşı, Kars Antlaşması, Ankara İtilafnamesi, Büyük Taarruz )  -  Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele ( Ankara’da Maarif Kongresinin toplanması, Kültür alanında Milli Mücadele )  -  Sosyal ve İktisadi alanda Milli Mücadele ( Ülkemizin Bayındırlık ve İmarına ilişkin yatırımlar, Sanayi ve Ticaret alanında tedbirler, Milli Mücadelenin Ekonomi Politikasının esasları, Yeni Türk Devleti’nin Ekonomi Politikasının tesbiti ve İzmir İktisat Kongresi )  -  Mudanya’dan Lozan’a ( Mudanya Mütarekesi, Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması )
II.Yarıyıl : Atatürk’ün hayatı , Türk İnkılabı’nın stratejisi  -  Siyasi alanda iki büyük inkılap ( Ankara’nın başkent olması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması )  -  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükün Dönemi ( Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması, Şeyh Sait isyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü )  -  Türk hukuk inkılabı ve gelişimi, İktisat alanında inkılaplar, Aşar vergisinin kaldırılması  -  Eğitim ve kültür alanında inkılap ( Eğitim inkılabı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Yüksek öğretim alanında faaliyetler ve Üniversite Reformu, Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ve faaliyetleri, Türk Dil Kurumu’nun kurulması ve faaliyetleri, Güzel Sanatlar alanında inkılap )  -  Çok partili hayata geçme denemesi ve reaksiyonları ( Serbest Cumhuriyet fırkası’nın kurulması, Menemen Olayı, Bursa Olayı )  -  Atatürkçü Düşünce Sistemi ( Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tanımı ve kapsamı, Çağdaşlık )  -  Atatürk İlkeleri ve bu ilkelere yönelik tehditler ( Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetin temel özellikleri, Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Devletçilik, İnkilapçılık, Atatürk İlkelerine yönelik tehditler )  -  Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap  -  Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış Politikası ( 1938-1950) ( 1932-1938 yılları arasında Türk Dış Politikası, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi İç ve Dış Politika )  -  Demokrat Parti Dönemi ( 1950-1960 )  -  1960 sonrası Türkiye’nin İç ve Dış Politikası ( 1960-1970 yılları arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, 1970-1980 yılları arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, 1980’den günümüze Türkiye’nin İç ve Dış Politikası )  -  Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, Üniversite Gençliği’ne yönelik psikolojik tehdit, 21.yy’da Çağdaş Türkiye.

YABANCI DİL :   Güz Dönemi : Routınes  The present Simple Tense ( The verb “to be”, Telling the time )  -  Adjectives, “Should / shouldn’t”  -  The Present Continuous Tense; have got / has got  -  Time Prepositions; Present Continuous Tense ( future )  -  The Simple Past Tense ( Would you mind...? / Would you mind if I...? )  -  Would you like me to...? / Shall I...?  -  Will; fist conditional  -  Sorry / I am afraid... / it’s allright  -  Comparative and superlative adjectives  -  Must / have to / have got to / need ( necessary )  -  The Past Continuous Tense, Adjectives and Adverbs  -  a little / only a little / a few / only a few / much / many / two – third ten percent  -  The Present Perfect Tense  -  imperatives / ordinal numbers
Bahar Dönemi : countable and uncountable nouns; some and any  -  “used to”; How many...? / How much...?  -  would; second conditional  -  Polite requests  -  going to  -  making suggestions  -  have to / can  -  telephone expressions  -  passive voice  -  oh really ?  -  The Past Perfect Tense  -  Time Expressions  -  Arranging a time  -  Work Tense Revision.

ANATOMİ :   Hareket sitemi ( kemikler, eklemler, kaslar ), Sindirim sistemi, Dolaşım sistemi, Sinir sistemi, Üriner sistem, Erkek genital sistem, Kadın genital sistem, duyu organları.+

EPİDEMİYOLOJİ :   Toplum sağlığı, Toplumu Tanıma, Risk Etkeni, Hastalıklardan Korunma, Sağlık Ölçütleri I, Sağlık Ölçütleri II, Tablo Oluşturma ve Gösterge Hesaplamaları, Nüfus Piramidi ve Grafik Çizimi, Örnek Seçimi, İzlem Araştırmaları, Sağlık Taraması, Tarama Testleri, Sağlık Hizmeti Değerlendirmesi I, Sağlık Hizmeti Değerlendirmesi II, Kayıtlar, Sağlık Hizmetinin Geliştirilmesi, Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi I, Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyoloji II, Tanımlayıcı Araştırmalar, Prevalans Araştırması, Proje Hazırlama, Olgu Kontrol, Kohort ve Deneysel araştırmalar, Rapor Yazımı.                                        

TIBBİ TERMİNOLOJİ : Tıp terimlerinin kökeni Latince ve Grekçe  -  Tıp nedir ?  -   Tıbbın çalışma alanları  -  Tıbbi terminoloji ile ilgili terimlerin okunuşu ve bazı hatırlatmalar  -  İnsan vücudu  -  Sinir sistemi  -  Üriner sistem  -  Dolaşım sistemi  -  Ruh sağlığı ve hastalıkları ( Psikiyatri )  -  Nörüşirurji-Nöroloji  -  Klinik Romatoloji  -  Meme Radyolojisi  -  Klinik Onkoloji  -  Göğüs hastalıkları  -  Pediatri  -  Oftalmoloji  -  Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları  ( K.B.B )  -  Özel isimli az görülen bazı sendromlar  -  Anesteziyoloji  -  Ortopedi ve Travmatoloji  -  Dermatoloji  -  Kalp ve damar sistemi  -  Sindirim Sistemi  ( Gastrointestinal Sistem )  -  Hematoloji  -  Kemik ve Kemik Mineral Metabolizması ve hastalıkları  -  Antimikrobik tedavi  -  Temel Patoloji bilgileri  -  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar  -  Metabolik hastalıklar  - Lipid Metabolizması hastalıkları  -  Hormon hastalıkları  -  Jinekoloji.

BİLGİSAYAR :   1- Bilgisayar sistemi : Hardware ve Software kavramları, 2- Hardware, * Bilgisayarın tanımı, yapısı, ve işleyişi * Ana donanım birimleri, * Çevre birimleri, * Bilgisayar ağları, * Bilgisayar çeşitleri, * Klavye kullanımı ve tuşların işlevleri 3- Software * Sistemin yazılımları, uygulama yazılımları, * DOS işletim sistemi, * Windows işletim sistemi, * Klasör, dosya ve kısayol kavramları, boot sektör, sistem dosyaları, BIOS menüsü ve POST, * Temel ofis programları ve işlevleri, * Explorer programı, internet adresleri, Microsoft Outlook, * Paint programı ve aktif kullanımı, * SPSS programının aktif kullanımı.

BİYOİSTATİSTİK :  İstatistik ve biyoistatistik, Temel kavramlar, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistikler, Tablo ve grafik oluşturma, Biyoistatistiksel araştırmalarda sıklıkla rastlanan frekans dağılışı tipleri ve transformansyonlar, Örnekleme ve anakütleye yönelik tahminleme , Hipotez testleri, Parametrik ve parametrik testlere alternatif olan parametrik olmayan hipotez testleri, Basit doğrusal korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi, Zaman serileri analizi.

HASTALIKLAR BİLGİSİ :   Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili temel kavramlar, Çocuklarda büyüme ve gelişme ile ilgili terminoloji, Çocuklarda beslenme bozuklukları terminolojisi, Normal yeni doğan ve yeni doğan hastalıkları, Prematüre ve düşük doğum kilolu bebekler ile ilgili terminoloji, Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar ile ilgili terminoloji, Solunum sistemi hastalıkları ile ilgili terminoloji, Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, Sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili terminoloji, Kan hastalıkları ile ilgili terminoloji, Üriner sistem hastalıkları ile ilgili terminoloji, Endokrin sistem hastalıkları ile ilgili terminoloji, Kollagen doku hastalıkları ile ilgili terminoloji, Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili terminoloji.
Cerrahi Hastalıklara Giriş, Asepsi – antisepsi, Preoperatif – postoperatif hasta, Anestezi, Onkolojik cerrahi, Kalp hastalıkları cerrahisi, Meme hastalıkları cerrahisi, Mide – duodenum hastalıkları cerrahisi, KC., safra kesesi ve pankreas hastalıkları cerrahisi, Proktoloji, Organ transplantasyonu, Ürolojik cerrahi, Plastik ve rekonstrüktif cerrahi, Nöroşirürji.
Genel anatomi – fizyoloji ile ilgili terminoloji, Sağlık ve hastalık kavramları ile ilgili terminoloji, Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, Kan hastalıkları, Endokrin sistem hastalıkları, Boşaltım sistemi hastalıkları, Kas ve iskelet hastalıkları, Deri hastalıkları, Enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar

SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİ :   Sağlık kayıt sistemleri, Kayıt sisteminin değerlendirilmesi, Sağlık Bakanlığı kayıt sistemi, Sağlık Ocağı düzeyinde veri kayıt formları, Hastalık kayıt ve bildirim formları, Hizmet bildirim formları, Bağışıklama, tedavi, AP ve izleme hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane kayıtları, Sağlık Ocağı hizmetlerinin değerlendirilmesi Hastane hizmetlerinin izlenmesi – işlemler, Sağlık kayıt sistemi bileşenleri, 

HALKLA İLİŞKİLER :   Halkla ilişkiler kavramı ( tanımlar, ilkeler, amaçlar ), Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, İletişim kavramı ( İletişim sürecini meydana getiren unsurlar, iletişimin fidilitesi ), İletişim türleri, Beden dili, Halkla ilişkilerde hedef kitle, Halkla ilişkilerde iki temel aşama : tanıma ve tanıtma, Kurum kültürü, kurum kimliği, kurum imajı ve halkla ilişkiler, Toplam kalite yönetimi ve halkla ilişkiler, Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler kampanya planlama modeli (örnek kampanyaların irdelenmesi)

KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ :   Kronik hastalıkların önemi, kronik hastalıklarda tanı – korunma, Kardiyovasküler sistem hastalıkları epidemiyolojisi, Diabetüs mellütus, Mental hastalıkları epidemiyolojisi, Kas iskelet sistemi hastalıkları epidemiyolojisi, Serebrovasküler hastalıkları epidemiyolojisi, Kronik hastalıklarda örgütlenme epidemiyolojisi, Kronik böbrek hastalıkları epidemiyolojisi, Kazalar, Çocukluk çağı timörleri baş boyun Ca, Kronik solunum sistemi hastalıkları epidemiyolojisi, Serviks – meme Ca, Yaşlılık epidemiyolojisi.

SAĞLIK YÖNETİMİ :   Yönetim kavramı ve yönetimin tarihsel gelişimi, Yönetimin özellikleri, Yöneticinin özellikleri, Yönetim kaynakları, Kamu yönetimi, Personel yönetimi, Personel politikaları, Sağlık örgütlenmesi ve tarihsel gelişimi, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modeli, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütlenmesi, Sağlık mevzuatı, Uluslar arası sağlık örgütleri. 

TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ :   Kütüphanecilik ( Kütüphane ve kütüphaneciliğin tarihsel gelişimi, tanımı, amacı )  -  Kütüphaneler ( Kütüphane türleri, kütüphaneciliğin çalışma alnları )  -  Üniversite ve kütüphane ( Üniversitenin tanımı, amacı, kütüphanenin üniversite içindeki yeri ve önemi, üniversite kütüphanesinin tanımı ve türleri )  -  Tıp kütüphaneciliği ( Tıp eğitimi veren kurumların yapısı, tıp eğitiminde kütüphanenin ve kütüphanecinin rolü, tıp kütüphaneciliğinin tanımı )  -  Tıp kütüphaneciliği eğitimi ( A - Teknik hizmetler *seçim-sağlama   *kataloglama   *sınıflandırma   *konu başlıkları  -  Tıp kütüphaneciliğine yönelik sınıflandırma sistemleri  B – Kullanıcı hizmetleri  C – Süreli yayınlar   D – Tıp kütüphanesinde internet  E – Tıp kütüphanesinde otomasyon hizmetleri  F – Elektronik yayınlar )

HALK SAĞLIĞI :   Sağlık ve hastalık kavramı, Sağlığın korunması, Sağlık hizmetleri, Sağlık örgütlenme biçimleri, Çevre ve sağlık ilişkisi, Konut sağlığı, Atıklar ve atık yönetimi, tıbbi atıklar, Su hijyeni, Hava kirliliği ve sağlık, Gürültü kirliliği ve sağlık, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma, Radyasyon ve sağlık, Sağlık eğitimi ve sağlık eğitiminin esasları, Bireysel hijyen, Aile planlamasının AÇS ve toplum sağlığına etkisi, Bulaşıcı hastalıklarla savaş, Yeterli – Dengeli beslenme ve besin sanitasyonu, Bağışıklık.

KANSER KAYIT PRENSİPLERİ VE YÖNTEMLERİ :   Kanser kayıt sistemi; tarihçesi, amaçları, kullanımı  -  Veri toplama kaynakları, özetleme ilkeleri  -  Kanser tedavisi ile ilgili kaynaklar  -  Kanser patolojisine giriş : Temel kavramlar  -  Evrelendirme  -  Kanser kayıtlarında ICD-O Kodlama ilkeleri  -  Malign neoplazmlar  -  Malign neoplaziler  -  Kanser istatistikleri; kanser insidans verisinin analizi ve rapor edilmesi  -  Kanser kayıt verisinin gizlilik ilkeleri  -  Kanser kayıtlarında kalite kontrol  -  Kanser kayıtlarında CANREG bilgisayar programının tanıtımı ve kullanımı.

FARMAKOLOJİ :   Genel farmakoloji, Otonom sinir sistemi, Kemoterapötikler, Santral sinir sistemi, Kardiyovaskuler sistem.

BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK :   Biyoistatistik ve bilgisayara uygulanması, Veri, veri toplama, veri çeşitleri, SPSS  paket programının tanıtımı, SPSS menüleri, Veri tabanı oluşturma, Verilerin bilgisayara girilmesi, Verilerin sınıflandırılması, Verilerin tablo ile gösterimi, Grafik türleri ve grafikle gösterimi, Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, T testi, Varyans analizi, Yinelenen ölçümlerde varyans analizi, Kruskal Wallis varyans analizi, Korrelasyon analizi, Regresyon analizi, Spearman sıra korrelasyonu.

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİV : Bilgi ve bilginin belgelenmesi ( bilgi ve belge ile ilgili temel kavramlar, belge yönetimi ve bilginin sınıflandırılması, Bilgi ve belge hizmeti sunan kurumlar, bilgi saklama ortamları )  -  Tıbbi dökümanlar hakkında genel bilgiler ( Tarihçesi, gelişmesi ve önemi )  -  Hasta dosyaları ( Hasta dosyalarının önemi, kullanıcıları ve kullanım alanları, kapsamı ve düzenlenmesi, hasta dosyalarını oluşturan formlar, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, gizliliği, mülkiyeti, saklama zamanları, özetlerinin şekil ve içeriği )  -  Hasta dosyaları arşivi ( Bölüm ve fonksiyonları, yönetim ve organizasyonu, örgüt ve çalışma modelleri, arşivin gelişmesinde sorumluların görevleri, tıbbi arşiv komitesi )  -  Tıbbi sekreterlik ( Tıbbi sekreterin tanımı, önemi, eğitimi, görevi ve karşılaştığı güçlükler )  -  Merkezi arşiv ( Merkezi arşivin bütçesi, yerleşim alanı, arşiv depoları ve özellikleri )  -  Arşiv malzemesinin korunması ( Arşiv malzemesinin tahrip nedenleri, koruma hizmetleri )  -  Film arşivi ( Arşivleme yöntemi, filmlerin korunması )  -  Hastalı ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırılması ( Genel, ICD-8 ve 150 başlıklı A listesinin tanımı, ICD-9-CM, ICD-10, sınıflandırmanın amacı, faydaları, tarihçesi, özellikleri.

YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE BÜRO UYGULAMALARI :   Yazışma hakkında genel bilgi, Mektup çeşitleri, yazılış prensipleri, kısımları, şekli anlatım ve uygulama, Mektup için zarf düzenleme, Evrak ve dosyalama, Gelen ve giden evrakların düzenlenmesi, İletişim.

  
Bu sayfa 00014546 kez görüntülenmistir...