Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Koordinatör:
Doç. Dr. Hür Hassoy
hur.hassoy@ege.edu.tr
Danışman:
Öğr. Gör. Gülce Kirazlı
gulce.kirazli@ege.edu.tr

Programa öğrenci alımı 1996 yılında başlamıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir. Programın amacı, Sağlık kuruluşlarında hastalar ile ilgili kayıt, dosyalama ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması, bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların düzenlenmesi ve istatistik sonuçlarının saklanması ile yazışmaların yürütülmesi için eleman yetiştirmektir.

Program Profili: Sağlık Kayıt Sistemleri, Halkla İlişkiler, Kronik Has. Epidemiyolojisi, Sağlık Yönetimi, Farmakoloji Bilgisayar Uyg. İstatistik, Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv, Yazışma Teknikleri ve Büro Uygulamaları , Tıp Kütüphaneciliği, Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri gibi branş dersleri bulunmaktadır.

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anabilim dalı sekreterlikleri, bilgi işlem birimlerinde uygulama yapma imkanı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Sağlık hizmeti verilen tüm kurum ve kuruluşlarda tıbbi sekreterlik yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir.

Program Çıktıları:
1. Sağlık kurumlarında tutulması gereken kayıtların neler olduğunu bilmek, bu amaçla kullanılan sistemleri ve formları bilmek ve uygulayabilmek
2. Sağlık kurumlarında toplanan verileri derleyip bilimsel tekniklerle ve biyoistatistik biliminden yararlanarak analiz etme, birinci basamak ve yataklı hizmet veren sağlık kurumlarında kullanılan temel hızları hesaplama ve yorumlama bilgi ve becerisini kazandırmak
3. Sağlık kurumlarında tutulan kayıtların, doldurulan belge ve formların güncel tekniklerle arşivlenmesini bilmek ve bu bilgilerini uygulayabilmek
4. Epidemiyoloji ile ilgili temel kavramları ve bu kavramlara ilişkin uygulamaları bilmek ve mesleğinde uygulayabilmek
5. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, hastane örgütlenmesi, yönetimi ve denetiminde temel ilkeleri, sağlık mevzuatının ilgili olanlarını bilir
6. İletişim tekniklerini, yazışma kurallarını ve biçimlerini bilmek ve güncel teknolojileri kullanarak uygulayabilme
7. İç hastalıkları, cerrahi, çocuk sağlığı, kadın sağlığı gibi temel tıp disiplinlerinde hastalıklara ilişkin temel teorik bilgiyi ve terminolojiyi bilir
8. Hastalıklardan korunmayı ve sağlık kurumlarında en sık karşılaşacağı kronik hastalıkların ülkemizdeki durumunu bilir
9. Evrensel meslek etiği ve ahlak ilkelerini bilme ve mesleğini bu ilkelere uygun biçimde yürütebilme
10. Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme